Avocat Dambovita - Infiintari, modificari,cesiuni firme, majorare capital social

Avocatul tau, partenerul tau!
 
 
     CLICK AICI
 
Home      Majorare capital social

 

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunii privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale

1. Cerere de înregistrare (original);

2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor decizia asociatului unic/decizia

Consiliului de administraţie/directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv, original);

3. Dovada dreptului de proprietate al asociatului/acţionarului/membrului persoanei juridice asupra aportului în natură (copie

certificată); în cazul în care aportul este constituit dintr-un imobil se ataşează şi extrasul de carte funciară în original;

4. Raportul de evaluare întocmit de expertul desemnat de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau

persoana sau persoanele desemnate (original);

5. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social (copii);

6. Actul constitutiv actualizat;

7. Prospectul de emisiune având semnăturile autentice a doi dintre administratori respectiv a doi membri ai directoratului, în

caz de subscripţie publică (în copie); în cazul societăţilor reglementate de legislaţia pieţei de capital prospectul de emisie va

fi avizat de CNVM (în formă autentică);

8. Dacă este cazul:

- hotărârea adunării generale a acţionarilor prin care se limitează sau se ridică dreptul de preferinţă, pentru publicare în

Monitorul Oficial şi menţionare în registrul comerţului;

- decizia consiliului de administraţie/directoratului de restrângere sau ridicare a dreptului de preferinţă al acţionarilor

existenţi, pentru publicare în Monitorul Oficial;

- în cazul majorării capitalului social prin ofertă publică primară sau pe bază de prospect de subscriere simplificat, dovada

notificării adresate de societate CNVM cu privire la rezultatele ofertei publice;

- situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare în cazul majorării capitalului social prin incorporarea

rezervelor/beneficiilor/primelor de emisiune;

- actul doveditor al creanţei, situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare, după caz, în situaţia în care majorarea capitalului

social se efectuează prin conversia unor creanţe certe, lichide şi exigibile asupra societăţii pe acţiuni;

- dovezile privind emiterea, subscrierea şi plata obligaţiunilor, hotărârea adunării generale privind emiterea de obligaţiuni

convertibile în acţiuni şi hotărârea corespunzătoare a adunării generale a obligatarilor, în cazul în care majorarea capitalului

social se efectuează prin conversia obligaţiunilor în acţiuni.

9. Dacă este cazul:

- declaraţiile date pe proprie răspundere de către asociatul unic/noii asociaţi care prin cesiune sau moştenire au dobândit părţi

sociale/noii administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);

-certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii care intră în societate, în cazul în care transmiterea părţilor de interes sau a

părţilor sociale se efectuează către persoane din afara societăţii;

- certificat, original sau copie certificată şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată

de un notar public, de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existenţa acesteia;

10. Dacă este cazul:

- avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);

- împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească

formalităţile legale (original).

11. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

- taxa de registru;

- tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

N OTĂ:

�� În cazul în care există aporturi în natură se solicită, în prealabil, numirea de către directorul oficiului registrului comerţului de

pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate a unui expert contabil pentru evaluarea acestora. Cererea se depune la

oficiul registrului comerţului cu plata taxei de registru.

�� Hotărârile privind majorarea capitalului social al societăţilor cooperative şi cooperativelor agricole se menţionează în registrul

comerţului şi, atunci când legea prevede, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a şi Partea a VII-a, dacă este

cazul, la cererea reprezentanţilor legali sau împuterniciţilor acestora.

�� În situaţia în care adunarea generală a acţionarilor din SA şi SCA aprobă termenul de 30 de zile pentru exercitarea dreptului de

preferinţă pentru majorarea capitalului social, în prealabil, se vor depune în vederea menţionării în registrul comerţului şi

publicarea în Monitorul Oficial al României: cererea de depunere şi/sau menţionare acte, hotărârea AGA/decizia consiliului de

administraţie/directoratului şi dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale (originale).

�� Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menţionarea în clar a

numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.

�� În cazul persoanelor fizice/juridice nerezidente actele se depun în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un

traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.

�� Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei

sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.

�� Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oficiul Registrului Comertului (ORC) Dambovita

POWERED BY ROMARG